Exhibition view, Taidahalli

Exhibition view, Taidahalli , 2021

Exhbition view, TaiK Persons

Exhbition view, TaiK Persons, 2009

Exhibition view, Persons Projects

Exhibition view, Persons Projects, 2022

Exhibition view,

Exhibition view, , 2020

at Persons Projects, Berlin